VEDTÆGTER FOR

Ankenævnet

Brancheforeningen DPA har et Ankenævn, hvis opgave er at behandle klager indbragt af DPAs distributørmedlemmers kunder, men Ankenævnet kan også behandle klager fra foreningens medlemmer imellem, såfremt begge parter er indstillet herpå.

Det er en betingelse for behandlingen af en klage, at sagens genstand andrager mindst kr. 2.000 ex. moms.

Ankenævnet kan ikke behandle sager, som er afgjort ved en endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig, ligesom Ankenævnet kan afvise klager, som de finder uegnet til behandling på grund af indholdet. I øvrigt behandles en klage jf. vedtægter for Ankenævnet.

Klager skal indgives skriftligt til Ankenævnets sekretariat.

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BRANCHEFORENINGEN
DPA – Danish Promotion Association – En del af Grakom

CVR-nr. 36661151

§ 1

Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen DPA – Danish Promotion Association.
Ankenævnets opgave er at behandle klager indbragt af DPA distributørmedlemmers kunder.
Ankenævnet kan også behandle klager fra foreningens medlemmer imellem, såfremt begge parter er indstillet herpå.

§ 2

En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne.
Det er en betingelse for behandlingen af en klage, at sagsgenstanden andrager mindst kr. 2.000 excl. Moms.

§ 3

Uden for Ankenævnets kompetence falder sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder, eller andre anke- eller klagenævn.
Afviser Ankenævnet i medfør af ovennævnte at behandle en klage, skal det oplyses klageren om den relevante myndighed, eller det relevante anke- eller klagenævn.
Ankenævnet kan ikke behandle sager, som er afgjort ved en endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig. Så længe en sag verserer for Ankenævnet, kan klagesagens parter ikke indbringe sagen for domstole eller voldgiftsret.

§ 4

Klager indgives skriftligt til Grakom, der er Ankenævnets sekretariat, der i øvrigt drager omsorg for sagens oplysning.
Klageren indbetaler et gebyr på kr. 500,00 der tilbagebetales såfremt klagen ikke bliver behandlet i Ankenævnet, eller hvis nævnet giver klageren helt eller delvist medhold i klagen.
Ankenævnet videresender klagen til indklagede til udtalelse. Når Ankenævnet har modtaget denne udtalelse, forelægges den klageren til udtalelse.
Ankenævnet drager omsorg for, at hver af parterne får kendskab til samtlige relevante oplysninger og sagkyndige erklæringer, der måtte være indhentet forud for Ankenævnets behandling af sagen.

§ 5

Ankenævnet holder møde, når formanden finder det nødvendigt og sagernes antal nødvendiggør det.
Formanden og de enkelte medlemmer har adgang til samtlige oplysninger i sagen. Nævnet kan beslutte at udsætte behandlingen af en sag, der ikke findes tilstrækkeligt oplyst, og indhente yderligere oplysninger, herunder sagkyndige erklæringer.
Behandlingen af sagerne foregår på et skriftligt grundlag. Såfremt formanden skønner det nødvendigt for sagens belysning, kan både klager og indklagede få adgang til at afgive mundtlig forklaring for Ankenævnet. Hvis der afgives forklaring, skal begge parter indkaldes til mødet.

§ 6

Klageren orienteres om muligheden for at indbringe sagen for domstolene. Ankenævnets kendelse er bindende for indklagede, men ikke for klageren. Hvis sagen indbringes for domstolene, er ingen af parterne bundet af kendelsen.
Er sagen indbragt for Ankenævnet ved en Voldgiftsrets oversendelse, sender sekretariatet kopi af kendelsen eller forliget til Voldgiftsretten.
Ingen af parterne betaler omkostninger ved Ankenævnsbehandlingen til den anden part. Deponerede beløb frigives i overensstemmelse med kendelsen.

§ 7

Brancheforeningen afholder samtlige omkostninger i forbindelse med Ankenævnets behandling, herunder de udgifter der er forbundet med indhentelse af sagkyndige erklæringer, som sekretariatet skønner nødvendigt til behandling af en sag. Klagegebyr tilfalder Ankenævnet.
Ankenævnet kan træffe bestemmelser om offentliggørelse af kendelse, dog uden angivelse af parternes navne.
Enhver kan ved henvendelse til sekretariatet blive gjort bekendt med Ankenævnets kendelser. Ankenævnet kan i forbindelse med afsigelse af en kendelse eller senere bestemme, at parternes navne skal tilbageholdes, når særlige forhold taler herfor.

§ 8

Ankenævnet består af 5 medlemmer, 4 distributørmedlemmer samt 1 leverandørmedlem, der alle udpeges på generalforsamlingen i Brancheforeningen DPA – Danish Promotion Association.
Ankenævnet konstituerer sig selv. Formanden og de øvrige nævnsmedlemmer og to suppleanter vælges for 2 år ad gangen, efter foreningens vedtægter.
Et nævns medlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, når:

a) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

§ 9

Ændringer af disse vedtægter kan kun gennemføres med to trediedele flertal af de deltagende medlemmer på en generalforsamling i DPA – Danish Promotion Association.

GEM VEDTÆGTERNE

Download som PDF

Ønsker du at gemme eller printe vedtægterne, så klik på download knappen nedenfor.

DOWNLOAD PDF