DPA

Vedtægter

Danish Promotion Association, DPA, er en interesseorganisation for danske virksomheder, der producerer og forhandler reklame- og gaveartikler, merchandise og profilbeklædning. Vi har eksisteret siden 1987 og har i dag omkring 60 medlemmer.

Der stilles større og større krav til vores branche og de produkter, som vi arbejder med. Tilsynsbesøg af myndighederne, krav om øget dokumentation, forståelse for laboratorietest, love og direktiver; alt sammen ting vi skal forholde os til hver dag.

VEDTÆGTER FOR DPA – Danish Promotion Association – En del af Grakom
CVR-nr. 36661151

§ 1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er: DPA – Danish Promotion Association.

Foreningens hjemsted er: Det til enhver tid værende hjemsted for Grakom.

Foreningen er en del af Grakom. Foreningen er i forbindelse med fusionen tillagt et vist selvstændigt virkegrundlag, der reguleres inden for nedenstående rammer.

§ 2 – Formål

A) at samle firmaer, der enten over for reklameartikelforbrugere markedsfører et bredt sortiment af reklameartikler såsom gaver, brugskunst og profilbeklædning samt kan tilbyde en personalisering af disse, eller som over for reklameartikelbranchen har som sit primære formål at tilbyde andre serviceydelser end reklameartikler til brug for denne branche, fx konferencer, messer, kurser, og andre lignende serviceydelser.

§ 3 – Medlemskab og hæftelse

A) Som medlemmer kan optages medlemmer af Grakom, der opfylder betingelserne i §2, stk. a.

B) som hovederhverv driver selvstændig virksomhed med et bredt varesortiment i henhold til §2 stk. a på en sådan måde, at der hos det enkelte medlem foreligger viden og erfaring for at give en objektiv professionel kundebetjening.

C) Virksomheden skal kunne fremvise artiklerne i et showroom eller via hjemmeside. Bestyrelsen eller en del deraf kan aflægge virksomheden besøg som et led i optagelsesproceduren.

§ 4 – Optagelsesprocedure

Optagelse af nye medlemmer sker efter skriftlig anmodning til brancheforeningens bestyrelse, og beslutning om optagelse sker efter bestyrelsens afgørelse indenfor en frist af 10 kalenderdage dog således, at 2/3 af bestyrelsen skal stemme for optagelsen. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Nægtelse af optagelse kan af ansøgeren indbringes på førstkommende ordinære generalforsamling dog således, at ansøgninger skal have været indgivet til bestyrelsen senest 3 uger før den pågældende ordinære generalforsamling. For optagelse kræves mindst 2/3 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede stemmer.

§ 5 – Udmeldelse, slettelse og eksklusion

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt og med 1 måneds forudgående varsel til udgangen af et kalenderår. Indskud tilbagebetales ikke ved udtrædelse af DPA.

Afhænder, ophører, frivilligt eller tvangsmæssigt, medlemmets aktivitet kan udmeldelse ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.

Ved kontingentrestance udover 2 måneder kan bestyrelsen uden påkrav er givet til medlemmet træffe beslutning om, at medlemskab af foreningen straks ophører.

§ 6 – Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling.

Ved indmeldelse betales kontingent i forhold til første års medlemskab. Der erlægges 1/12 kontingent pr. måned regnet fra dato for indsendelse af ansøgning.

Den til enhver tid siddende bestyrelse modtager årligt et honorar, som fastsættes på generalforsamlingen.

§ 7 – Bestyrelsen

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger ved afstemning blandt sine medlemmer: en formand, en næstformand og en kasserer.

§ 8 – Regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Grakom udarbejder endvidere efter kalenderårets udløb et regnskab over foreningens forbrug i henhold til det vedtagne budget samt en status over foreningens disponible formue.

Regnskab og status over disponible midler godkendes på foreningens generalforsamling.

Grakom udarbejder sammen med bestyrelsen et budget for det kommende år til forelæggelse for generalforsamlingen.

§ 9 – Generalforsamling

Generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang, er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Datoen for generalforsamlingens afholdelse meddeles medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og være Grakom/ bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse udsender Grakom dagsorden for generalforsamlingen bilagt de indkomne forslag.

§ 10 – Afstemninger og beslutningsdygtighed

Alle medlemmer har én stemme.

På generalforsamlinger kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 stemmer.

Blanke stemmer er ugyldige.

Skriftlig afstemning foretages, når et medlem begærer det, eller dirigenten finder det fornødent.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer træder i kraft, når ændringen er godkendt af Grakoms bestyrelse.

§ 11 – Foreningens opløsning

Træffer generalforsamlingen bestemmelse om foreningens opløsning fordeles foreningens formuen til medlemmerne efter nedenstående retningslinier:

Medlemsår x aktuel kontingent = fordelingstal.

Samtlige medlemmers fordelingstal sammenlægges, og summen divideres op i formuen.

Det enkelte medlem får herefter udbetalt den værdi, der modsvarer medlemmets eget fordelingstal.

§ 12 – Tegningsret

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Formanden eller kassereren kan meddele Grakom fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

GEM VEDTÆGTERNE

Download som PDF

Ønsker du at gemme eller printe vedtægterne, så klik på download knappen nedenfor.

DOWNLOAD PDF